آخرین ویرایش : February 1, 2013

محمد داود خان

روابط خانوادگی


نام پدر

دارای رابطه خانوادگی با

شاه محمود خان


شاه محمود خان عموی محمد داود خان بود.done in 0.0411 seconds