آخرین ویرایش : January 25, 2013

محمد ابراهیم خان وزیرنظام

مناصب و مشاغل


مدیر

وزارت جنگ ایران (دوره قاجار)

( تا ۲۰۲۳ه.ق. )

محمد ابراهیم خان به مدد خواهرزاده اش کامران میرزا نایب السلطنه که مدتی وزیر جنگ بود، ریاست خزانه نظام را تا سال فوتش برعهده داشت و از این طریق مداخل بسیاری به دست آورد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام خواهر

دارای رابطه خانوادگی با

کامران میرزا نایب السلطنه


ابراهیم خان وزیرنظام دایی کامران میرزا بود.

ناصر الدین شاه قاجارناصرالدین شاه شوهرخواهر وزیرنظام بود.


محمد ابراهیم خان وزیرنظام

تاریخ درگذشت ۲۰۲۳ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • محمد ابراهیم خان فردی بی سواد و امی بود که مانند پدرش ریاست بناخانه (ساختمان های دولتی) و منصب معمارباشی گری را داشت.
  • او به دلیل نسبت خانوادگی اش با نایب السلطنه به مقام رسید. در سال 1281ه.ق با پرداخت پیشکش به شاه وزیر نظام شد و وزارت حکومت تهران را به او سپردند.

done in 0.0484 seconds