آخرین ویرایش : January 22, 2013

محمد رضا خان شیرازی قوام الملک سوم


توضیحات بیشتر:
  • در سال 1288ق به سمت کلانتری و بیگلربیگی فارس منصوب و پس از درگذشت پدرش ملقب به قوام الملک شد. وی برخوردهایی با محمدتقی میرزا رکن الدوله، برادر ناصرالدین شاه و حاکم فارس داشت که منجر به فلک شدن رکن الدوله گشت.
  • در سال 1309 حاکم ایلات شیراز و بلوکات و مباشر امور شهر بود. در چند سال قبل، هشتاد نفر را کشت و مغضوب دولت شده، شاهزاده مسعود میرزا ــ که حکومت اصفهان و فارس را داشت ــ ، او را جریمه کرد ولی باز هم بعد از آن در ایالت فارس مشغول خدمات شد.
  • وی در سن 57 سالگی در خانه شخصی خود به ضرب گلوله نعمت الله، نوکر معتمد دیوان، کشته شد.

done in 0.0509 seconds