آخرین ویرایش : January 19, 2013

میرزا زین العابدین شریف قزوینی ملک الخطاطین

مناصب و مشاغل


همکاری با

روزنامه شرافت (چاپ ایران)


در زمینه خطاطی بایان روزنامه همکاری می کرد.


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0652 seconds