آخرین ویرایش : January 14, 2013

میرزا عیسی قائم مقام فراهانی

معروف به : میرزا بزرگ

روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا مهدی فراهانی ملک الکتاب


این دو عموزاده یکدیگر و میرزا عیسی قائم مقام پدر همسر ملک الکتاب نیز بود.

میرزا محمد حسین فراهانی ملک الکتاب


میرزا عیسی قائم مقام پسر عموی پدر محمد حسین فراهانی بود.

ملک قاسم میرزا


ملک قاسم میرزا در تبریز با حاجیه خانم دختر میرزا عیسی قائم مقام که از همسر آذربایجانی خود داشت و خواهر صلبی ابوالقاسم خان بود، ازدواج کرد.


سایر موارد


نام شاگردان وی


تاریخ درگذشت ۱۲۳۷ه.ق.
محل درگذشت شهر تبریز
آرامگاه وی در بقعه سید حمزه در تبریز است.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • وی از مردان پرتلاش عصر قاجاری است. در ابتدا منشی حاج ابراهیم خان کلانتر شیرازی اعتمادالدوله بود و در دستگاه آقا محمد خان و فتحعلی شاه در مصدر خدمت قرار داشت.
  • در سال 1214ق فتحعلی شاه پس از آنکه عباس میرزا را به عنوان ولیعهد خود انتخاب کرد، میرزا عیسی قائم مقام را به وزارت وی منصوب نمود [لقب قائم مقام از زمان فتحعلی شاه معمول شد و در 1218ق میرزا عیسی، ملقب به قائم مقام صدارت عظمی گردید که مخفف آن، قائم مقام است که به مرور ایام به همین کلمه اکتفا شده است].
  • در سال 1237ق میرزا بزرگ قائم مقام درگذشت و بین دو پسرش، میرزا ابوالقاسم و میرزا موسی، بر سر جانشینی پدر نزاع افتاد.

done in 0.0591 seconds