آخرین ویرایش : January 13, 2013

حسینقلی خان دنبلی نظام الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

شهر مرند

( از ۱۲۹۳ه.ق. )
در سال 1291 قمری، پس از درگذشت پدرش، حاجی فتحعلی خان، به جای وی بیگلربیگی تبریز شد و در سال 1293 قمری به حکومت مرند منصوب گردید.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

ابراهیم خلیل خان جوانشیر


حسینقلی خان همسر دختر ابراهیم خان جوانشیر بود.

فتحعلی شاه قاجار


حسینقلی خان و فتحعلی شاه باجناق بودند. از طرفي، فتحعلي شاه، ماهچه بيگم آغا دختر حسينقلي‌خان را براي پسرش محمدتقي ميرزا حسام السلطنه گرفت كه امير تيمور ميرزا حاصل اين ازدواج بود.


تاریخ درگذشت ۱۳۳۶ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • حسینقلی خان مدتی به ریاست امور تجارت تبریز منصوب بود.
  • پس از مشروطیت، در تبریز رئیس انجمن ایالتی شد اما پس از مدتی به علت خطاهایی که انجمن مرتکب شد، از آن کناره گیری نمود.

done in 0.0786 seconds