آخرین ویرایش : January 12, 2013

محمد صادق خان دنبلی

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه آذربایجان

( تا ۱۲۵۰ه.ق. )
در زمان فتحعلی شاه مدتی حاکم آذربایجان بود اما پس از فوت شاه (1250) معزول گشت.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

ابوالفتح خان جوانشیر معتمد الدوله


صادق خان دنبلی خواهرزاده ابوالفتح خان بود.توضیحات بیشتر:

بیگلربیگی آذربایجان.


done in 0.0471 seconds