آخرین ویرایش : December 28, 2012

یحیی شمس لسان الحکما

تحصیلات


محل تحصیل

شهر تهران


تحصیلات مقدماتی را در تهران گذراند.

مدرسه دارالفنون تهران

( از ۱۳۰۳ه.ق. )

در سال ۱۳۰۳ ق وارد مدرسه دارالفنون شد و در مرحله بعدی به تحصیل علم طب در همان مدرسه همت گماشت. در ۱۳۱۲ ق که دکتر (راتولد) فرانسوی به عنوان کحال (چشم پزشک) به ایران آمد و در مدرسه دارالفنون مشغول به تدریس شد وی نیز جزء شاگردان او قرار گرفت.


مناصب و مشاغل


پزشک

بیمارستان سینا در تهرانپس از مراجعت به ایران از فرانسه  به ریاست قسمت چشم پزشکی بیمارستان دولتی سینا نائل شد.

بیمارستان وزیری نجم در تهرانریاست بخش چشم پزشکی بیمارستان وزیری.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر


تاریخ تولد ۱۲۹۰ه.ق.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد منطقه همدان
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • در دوران تحصیل وی در دارالفنون، طب جدید را دکتر آلبو و طب قدیم را سلطان الحکما نائینی آموزش می دادند. همچنین مدیریت کلاس طب اروپایی پس از دکتر آلبو به دکتر بازیل محول شد که شاهزاده یحیی میرزا مدرک دیپلم و جواز طبابت را از ایشان دریافت کرد و به طبابت مشغول شد. پیشرفت علمی دکتر یحیی میرزا به حدی بود که به دربار راه یافته و از آن پس ناصرالدین شاه وی را "لسان الحکما" لقب داد. دکتر لسان الحکما در کتاب بصائرالعیون نوشته است که پس از تاسیس دارالفنون در سال (۱۲۶۸ ه.ق) (۱۲۳۰ ه.ش) امید بود که برای فن کحالی نیز مانند سایر شعب کرسی قرار داده شود. اما متاسفانه از این امر در ابتدای فعالیت دارالفنون چشم پوشی شد. حتی در سنوات بعدی اساتید اروپایی که برای تدریس در ایران اقامت می گزیدند در این زمینه پیشنهادی ارائه نکردند لذا دانشجویان رشته طب جز پاره ای از امراض ظاهری طبقات چشم آموزش دیگری نمی دیدند. با تأسیس دارالفنون آموزش چشم پزشکی مدون شروع گردید و کرسی چشم به دکتر یحیی شمس ملک آرا (لسان الحکما) تعلق گرفت.
  • در ۱۳۱۶ ق به فرانسه رفت و سه سال سمت ریاست قسمت کلینیک بیمارستان مخصوص دکتر (گالزفسکی) را به عهده داشت. سپس به ایران مراجعت کرد.

done in 0.0524 seconds