آخرین ویرایش : December 23, 2012

محمد امین خان قاجار

حوادث مهم زندگی


مشارکت در

دوره دوم جنگ ایران و روس در دوره قاجاروی در جنگ دوم روس و ایران (1241-1243ق.) عباس میرزا نایب‎السلطنه او و همچنین عباس خان سرکرده سواران بختیاری را برای معاضدت و یاری احسان خان پسر کلبعلی خان نخچوانی که رئیس پادگان و مستحفظ قلعه عباس آباد بود روانه نمود. احسان خان به وطن خود خیانت ورزیده با ژنرال پاسکیویچ فرمانده کل قوای روس پنهانی سازش نمود و او را برای محاصره قلعه عباس آباد آورد و پس از زندانی کردن محمدامین‌خان و عباس خان و عده دیگر از مستحفظین قلعه، در را به روی پاسکیویچ گشوده او را وارد قلعه کرد، قلعه و تمام محتویات آن را به وی تسلیم نمود.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

عباس میرزا نایب السلطنهعباس میرزا برادر همسر محمد امین خان بود.

فتحعلی شاه قاجارفتحعلی شاه پدر همسر محمد امین خان بود.توضیحات بیشتر:

پسر محمدحسن‌خان دولوی قاجار نسقچی باشی از بزرگان قاجاریه دولو بود.


done in 0.047 seconds