آخرین ویرایش : December 22, 2012

علینقی خان مفاخرالملک

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه سلماس

( از ۱۳۲۴ه.ق. )

در زمان ولیعهدی محمد علی شاه، حکومت خوی و سلماس را برعهده داشت.

شهر تهرانبعد از به توپ بستن مجلس در استبداد صغیر كار مفاخرالملك بالا گرفت مدتی از طرف محمد علی شاه حاکم تهران بود.


گرایشات


مخالف با

انقلاب مشروطه ایراندر زمانی که حكومت تهران را هم به عهده او قرار داشت با شدت عمل با مشروطه‏ خواهان به مبارزه پرداخت و براى تفرقه عده‏ اى از مشروطه‏خواهان كه در حضرت عبدالعظیم متحصن بودند، یا در سفارت عثمانی بست نشسته بودند از هیچ کاری فروگذاری نکرد.


تاریخ درگذشت ۱۳۲۷ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
بعد از فتح تهران و تحصن محمد على میرزا در سفارت روس واقع در زرگنده مفاخرالملك هم تحصن اختیار كرد ولى بزودى از تحصن خارج شد و از طریق مازندران قصد خروج از كشور را داشت كه دستگیر و در محكمه انقلابى محاكمه و اعدام گردید.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • فرزند صادق خان داروغه تبریز. پدرش داروغه‏ باشی تبریز بود. علینقی خان به اعتبار پدر وارد دستگاه محمد علی میرزا گردید و مدتها در تبریز جزء محارم ولیعهد بود. پس از جلوس محمد علی میرزا به تخت سلطنت مفاخرالملک هم در زمره اطرافیان ولیعهد بود که برای احراز مشاغل جدید و مهم به تهران وارد شد و از محارم شاه و از مخالفین مشروطه به حساب می‏آمد، در اختلافی که بین محمد علی میرزا و مجلس اول ایجاد شد طرد عده‏ای را خواستار بودند. از جمله مجلسیان از محمد علی میرزا درخواست نمودند که شش نفر را از دربار اخراج کند که یکی از آنها مفاخرالملک بود.
  • وی از مقربان دربار محمد علی شاه بود.
  • در کابینه چهارم میرزا احمد خان مشیرالسلطنه ــ که چس از به توپ بستن مجلس تشکیل شد ــ وزیر تجارت شد.

done in 0.0515 seconds