آخرین ویرایش : December 16, 2012

محمد باقر اصفهانی

معروف به : وحید بهبهانی

مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


به واسطه کلاس درس و بحث وحید بهبهانی، نفوذ اخباری ها در کربلا روز به روز کمتر شد تا آنجا که شاگردان وحید، او را مروج دین حنیف و مجدد طریق اجتهاد و تقلید و زنده کننده اساس تشیع می دانستند. دربـاره مـقام علمی ایشان، همین بس که شاگردانی چون علامه بحر العلوم و صاحب ریاض او را علامه بهبهانی، و صاحب جواهر و شیخ انصاری و دیگران،همه جا او را استاد اکبر و اسـتـاد کل خـوانـده انـد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

سید علی طباطبایی


محمد باقر اصفهانی (وحید بهبهانی) دایی و پدرزن سید علی طباطبایی بود.


سایر موارد


نام شاگردان وی

سید علی طباطبایی

( از ۱۱۸۶ه.ق. )
طباطبایی در سال 1186 هـ . ق. نزد دائی اش، وحید بهبهانی افتخار شاگردی پیدا كرد و به درجه اجتهاد رسید و از او اجازه نامه اجتهاد و روایت دریافت كرد.

سید مهدی بحرالعلوم
تاریخ تولد ۱۱۱۸ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۰۵/۱۰ه.ق.
محل سکونت شهر کربلا
محل درگذشت منطقه اصفهان
ملیت کشور ایران
مدفن شهر کربلا

توضیحات بیشتر:
  • وحـیـد بهبهانی که در اصفهان به دنیا آمده بود، پس از طی مراحل آغازین زندگی، در این شهر، هـمـراه پـدرش بـه بهبهان آمد و به تحصیل اشتغال ورزید.
  • در سال 1159 ه ق به اتفاق تمام فامیل و بستگانشان بهبهان را به قصد عتبات عالیات ترک گفت. در کربلا با نفوذ اخباریون روبرو شد و به تدریس پرداخت تا بطلان اندیشه اخباری گری را نشان دهد.
  • در اواخر عمر، ضعف بر وی مستولی شد و درس و بـحـث را تـرک نـمـود و تـنـهـا بـه تـدریـس شرح لمعه اکتفا ورزید ودستور داد که سرآمد شـاگـردانـش، علامه بحرالعلوم به نجف اشرف بازگردد ومستقلا به تشکیل حوزه درس و بحث و رسیدگی به امور شیعیان همت گمارد.

done in 0.0555 seconds