آخرین ویرایش : December 10, 2012

منوچهر خان ارمنی معتمدالدوله

معروف به : گرجی

مناصب و مشاغل


والی

منطقه کرمانشاه

( از ۱۲۵۲ه.ق. تا ۱۲۵۴ه.ق. )
در سال 1254ق همزمان به ولایت کرمانشاه، لرستان و خوزستان منصوب شد و تا پایان عمر بردو منطقه اخیر حکومت کرد.

منطقه خوزستان

( از ۱۲۵۴ه.ق. تا ۱۲۶۳ه.ق. )

منطقه لرستان

( از ۱۲۵۴ه.ق. تا ۱۲۶۳ه.ق. )

منطقه اصفهان

( از ۱۲۵۴ه.ق. تا ۱۲۶۳ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

نریمان خان قوام السلطنه


نریمان خان برادرزاده منوچهر خان بود.

جهانگیرخان وزیر صنایع


جهانگیرخان برادرزاده معتمدالدوله بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۶۳ه.ش.
محل تولد شهر تفلیس
محل درگذشت کشور ایران
ملیت کشور ایران
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
  • وی جزو اسرایی بوده که آقا محمدخان قاجار در سال 1209 از تقپفلیس به ایران آورد. مدتی بعد جزو خواجگان حرمسرا و پس از آن غلام پیشخدمتان خاصه شد. سپس در دربار فتحعلی شاه تقرب بیشتری یافت و به سمت ایچ آقاسی (خواجه باشی) و به دنبال آن به سمت ایشک آقاسی باشی منصوب شد.
  • در سال 1239ق به پیشکاری یحیی میرزا ــ کودک هفت ساله که حاکم گیلان بود ــ تعیین و پس از فوت میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله، ملقب به "معتمدالدوله" گردید.
  • در 1251ق به وزارت فیروز میرزا، والی فارس رسید.

done in 0.056 seconds