آخرین ویرایش : December 2, 2012

حسن حسینی فسایی

معروف به : حسن فسایی

آثار


نویسنده

کتاب "فارسنامه ناصری"

( ۱۳۸۲ه.ش. )

  • در دو جلد و به تصحیح منصور رستگار فسائی. چاپ اول. تهران: امیرکبیر، 1367.

  • کتابی در حوزه تاریخ و جغرافیای فارس که در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۱ه. ق به درخواست ناصرالدین‌شاه حسن فسائی آن را به رشته تحریر درآورده‌است.


روابط خانوادگی


نام نوه

علی اصغر حکمت


حکمت از طرف مادر نوه حسن فسایی است.


تاریخ تولد ۱۲۳۷ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۶ه.ش.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

عنوان کامل وی "حاج حسن خان طبیب فسایی فارسی شیرازی" است و فرزند میر مجدالدین محمد.


done in 0.0494 seconds