از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۶ه.ش.۱۳۱۶ه.ش.


توضیحات بیشتر:

ترجمه از «علم النفس و آثاره فی التربیه و التعلیم» تالیف علی الجارم و مصطفی امین. اهواز: انتشارات اداره فرهنگ خوزستان.

 

done in 0.0551 seconds