از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۷ه.ش.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۳۱۷ه.ش.-
۱۳۱۷ه.ش.-
۱۳۱۷ه.ش.-
۱۳۱۷ه.ش.-
۱۳۱۷ه.ش.-
۱۳۱۷ه.ش.-
۱۳۱۷ه.ش.-
۱۳۳۱ه.ش.۱۳۳۳ه.ش.


توضیحات بیشتر:
  • درسال 1316 شمسی باتصویب فرهنگستان ایران، وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغییرنام داده ودرپی آن شورای عالی معارف به شورای عالی فرهنگ تبدیل شد.
  • اولین جلسه شورای عالی فرهنگ در 26  مهرماه 1317 به ریاست اسماعیل مرآت (کفیل وزارت فرهنگ) تشکیل شد .
done in 0.0737 seconds