آخرین ویرایش : November 10, 2012

میرزا محسن خان مظفرالملک

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه همدان

( از ۱۳۲۶ه.ق. تا ۱۳۲۷ه.ق. )
در زمان استبداد صغیر، حاکم همدان بود و به اعتماد سیدجمال الدین واعظ اصفهانی خیانت کرد و حضورش را در همدان به محمدعلی شاه گزارش داد که به زندانی شدن و قتل سید جمال منجر شد.

نایب الحکومه

منطقه لرستان

( از ۱۲۹۸ه.ق. تا ۱۳۰۰ه.ق. )
به فرمان ظل السلطان، نایب الایاله لرستان و بروجرد بود.

منطقه لرستان

( از ۱۳۰۱ه.ق. تا ۱۳۰۳ه.ق. )

منطقه اراک

( از ۱۳۰۷ه.ق. تا ۲۰۲۲ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

دارای رابطه خانوادگی با

مسعود میرزا ظل السلطان


ظل السلطان شوهر خواهر محسن خان بود.توضیحات بیشتر:

پس از ازدواج خواهرش با ظل السلطان، به همراه برادرش، میرزا مهدی به دستگاه شاهزاده راه یافت و از سوی او نایب الحکومه لرستان و اراک شد. در 1300 ه.ق ملقب به مظفرالملک شد.


done in 0.0473 seconds