از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--


توضیحات بیشتر:

این استان در جنوب عراق واقع شده و مرکز آن شهر ناصریه است.

این استان پیش از این منتفک نام داشت و در زمان جمهوری عراق نام آن به استان ناصریه تغییر یافت.

done in 0.146 seconds