آخرین ویرایش : November 4, 2012

آقا لطفعلی صورتگر

روابط خانوادگی


نام نتیجهتوضیحات بیشتر:
  • نقاش صاحب سبک سدهٔ سیزدهم هجری شیراز در دوره قاجار است که به‌ویژه گل و بوته‌‌سازی تبحر و شیوهٔ خاص خود را داشت.
  • او با خلق مرقع‌ها و جلدهای قرآن و قلمدان و تابلوهای زیبا و به‌ویژه گل و بوته‌هایی بی‌نظیر و نیز تابلوهای مربوط به داستان‌های شاهنامه فردوسی شیوه‌ای خاص از نگارگری ایران زمین را به نام خود ثبت کرده‌است.
  • اغلب نقاشی‌های باغ نارنجستان قوام از ساختمان‌های دوره قاجار در شیراز توسط لطفعلی خان صورتگر انجام گرفته‌است. آثار ارزشمند او هم اکنون زینت بخش خانه‌ها و موزه‌های ایران و جهان است.

done in 0.0434 seconds