از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۳۲ه.ق.۱۳۳۴ه.ق.


توضیحات بیشتر:

روزنامه آفتاب در دوران نیابت سلطنت ناصرالملک (1329-1332ق/1911-1913م) و خفقان حاکم بر مطبوعات ایران با پشتیبانی دولت منتشر گردید و در واقع ارگان رسمی یا نیمه رسمی دولت بود که از خواسته‎های ناصرالملک حمایت می‎کرد. این نشریه هفته‎ای 3 بار انتشار می‎یافت.

done in 0.0549 seconds