آخرین ویرایش : October 16, 2012

کلنل علینقی وزیری

روابط خانوادگی


نام مادر

نام خواهر


تاریخ تولد ۱۲۶۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۸/۰۶/۱۸ه.ش.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.049 seconds