آخرین ویرایش : October 15, 2012

میرزا احمد خان مویدالملک

روابط خانوادگی


نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان


مویدالملک برادرزاده میرزا فتحعلی خان بود.

میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان


میرزا فتحعلی خان عمو و پدر همسر مویدالملک بود.


تاریخ تولد ۱۲۵۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۲ه.ق.
محل تولد منطقه شیراز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  •  وی فرزند میرزا محمد خان بیگلربیگی بود.
  • در 1284ق بیگلربیگی و کلانتر فارس شد. مویدالملک به کمک عموی خود ــ میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان ــ به جرگه مستوفیان پیوست. در سال 1288ق به تبریز رفت و با حمایت عمویش، صاحب دیوان ــ که پیشکار ولیعهد شده بود ــ به سمت لشکرنویس باشی آذربایجان منصوب گردید. در سال 1289ق هنگامی که صاحبدیوان به پیشکاری سلطان حسین میرزا جلال الدوله، والی فارس، تعیین گشت. مویدالملک نیز به فارس بازگشت و رئیس دفترخانه (پیشکار) دارایی شد. *مویدالملک در دربار مظفرالدین شاه برای مدتی سمت پیشخدمتی شاه را برعهده داشت.

done in 0.0583 seconds