از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۳۵۸ه.ش.-


توضیحات بیشتر:
پیشینه این دانشگاه به سال ۱۳۴۳ بر می گردد با نام "مدرسه عالی دختران" کشایش یافت. در سال ۱۳۵۴ مدرسه عالی دختران از نظر حقوقی به یک سازمان آموزشی دولتی غیر انتفاعی تبدیل شد و در ردیف دانشگاه‌های کشور در آمد و زیر ریاست عالیه فرح پهلوی گسترش یافته و "دانشگاه فرح پهلوی" نام گرفت. دانشگاه فرح پهلوی پس از انقلاب ۱۳۵۷ به "دانشگاه محبوبه" متحدین تغییر یافت و در سال ۱۳۶۲ به "دانشگاه الزهرا" نام گذاری شد.
done in 0.0559 seconds