آخرین ویرایش : October 7, 2012

محمد علی دولتشاهی

تحصیلات


محل تحصیل

منطقه کرمانشاه


تحصیلات خود را در کرمانشاه انجام داد. زبان انگلیسی و فرانسه را فراگرفت و قدری نیز ریاضیات جدید آموخت.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت پست و تلگراف ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۱۲ه.ش. تا ۱۳۱۳ه.ش. )
در کابینه فروغی

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۵/۰۴/۲۰ه.ش. تا ۱۳۱۱/۱۰/۲۴ه.ش. )
به نمایندگی از مردم کرمانشاه در دوره های ششم (19تیر 1305 تا 22مرداد 1307)، هفتم (14مهر 1307 تا 4آبان 1309) و هشتم (24آذر 1309 تا 24دی 1311) در مجلس شورای ملی بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام دختر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

مظفر فیروز


دولتشاهی پدر همسر مظفر فیروز بود.

هدایت قلی­ خان هدایت


محمدعلی دولتشاهی با دختر هدایت قلی خان (اختر الملوک) ازدواج کرد.

مرتضی قلی میرزا منصورالسلطنه


منصورالسلطنه عموی محمد علی دولتشاهی بود.

بدیع الملک میرزا عماد الدوله


عمادالدوله عموی محمد علی دولتشاهی بود.

علیقلی میرزا صارم الدوله


صارم الدوله عموی محمد علی دولتشاهی بود.

عزت ملک خانم اشرف السلطنه


اشرف السلطنه عمه محمد علی دولتشاهی بود.

عصمت­ الملوک دولتشاهی


محمد علی دولتشاهی عموی عصمت الملوک (یکی از همسران رضاشاه) بود.


محمد علی دولتشاهی

تاریخ تولد ۱۲۶۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۳ه.ش.
محل تولد منطقه کرمانشاه
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

از ملاکان بزرگ کرمانشاه بود. بعد از تحصیل مدتی در سازمان های دولتی اشتغال داشت. در سال 1310 در دربار رضاشاه به جای غلامعلی دولتشاه (مجلل‏ الدوله) پدرزن رضاشاه، رئیس تشریفات داخلی شد. دو سال در آن سمت برقرار بود. در شهریور 1312 که فروغی به جای مهدیقلی هدایت زمام نخست وزیری را به دست گرفت، محمدعلی دولتشاهی را به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن انتخاب کرد.یک سال بعد در دفتر کار خود ــ وزارت پست و تلگراف ــ به علت سکته قلبی در 50 سالگی درگذشت.


done in 0.0718 seconds