آخرین ویرایش : October 6, 2012

حسنعلی دولتشاهی

معروف به : معین خلوت

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران


از گلپایگان به وکالت مجلس انتخاب گردید. مجموعاً هفت دوره (قبل از دوره چهاردهم) نماینده مجلس شورای ملی بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

مهرانگیز دولتشاهی


حسنعلی دولتشاهی عموی مهرانگیز دولتشاهی بود.

عصمت­ الملوک دولتشاهی


حسنعلی دولتشاه عموی عصمت الملوک بود.

مرتضی قلی میرزا منصورالسلطنه


منصورالسلطنه عموی حسنعلی دولتشاه بود.

بدیع الملک میرزا عماد الدوله


عمادالدوله عموی حسنعلی دولتشاه بود.

علیقلی میرزا صارم الدوله


صارم الدوله عموی حسنعلی دولتشاه بود.

عزت ملک خانم اشرف السلطنه


اشرف السلطنه عمه حسنعلی دولتشاه بود.


حسنعلی دولتشاهی

تاریخ تولد ۱۲۵۹ه.ش.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

تحصیلات خود را در حدود معمول زمان انجام داد و به ملک داری پرداخت و در اطراف گلپایگان برای خود املاک زیادی تهیه کرد و از مالکین بزرگ منطقه شد.


done in 0.0547 seconds