آخرین ویرایش : October 6, 2012

سلطان ابراهیم میرزا مشکوه الدوله

روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

نام نوه

عصمت­ الملوک دولتشاهیمهرانگیز دولتشاهی


مشکوه الدوله پدربزرگ پدری مهرانگیز دولتشاهی بود.

دارای رابطه خانوادگی با

محمد حسین میرزا حشمت الدوله


حشمت الدوله عموی سلطان ابراهیم میرزا بود.

طهماسب میرزا مویدالدوله


طهماسب میرزا عموی سلطان ابراهیم میرزا بود.

محمد رحیم میرزا دولتشاه


محمد رحسم میرزا عموی سلطان ابراهیم میرزا بود.

محمد باقر میرزا خسروی کرمانشاهی


سلطان ابراهیم میرزا پسرعموی محمدباقر میرزا خسروی بود.

محمد حسن خان اعتماد السلطنه


اعتمادالسلطنه برادر همسر سلطان ابراهیم میرزا بود. ابراهیم میرزا به واسطه اعتمادالسلطنه چندین بار به دربار بازگشت.

پاشا خان امین الملک


امین الملک پدر همسر سلطان ابراهیم میرزا بود.توضیحات بیشتر:

*از پیشخدمتان ناصرالدین شاه بود که در سال 1306ق از این پست معاف شد. *ابراهیم میرزا مشکوه‌الدوله، با عزت‌ملک خانم شرافت‌السلطنه دختر پاشاخان امین‌الملک ازدواج کرد.


done in 0.0612 seconds