آخرین ویرایش : October 6, 2012

مرتضی قلی میرزا منصورالسلطنه

مناصب و مشاغل


سرتیپ

نیروهای نظامی قاجار

( از ۱۳۱۰ه.ق. )
سرتیپ اول


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

محمد باقر میرزا خسروی کرمانشاهی


منصورالسلطنه پسرعموی محمدباقر میرزا بود.

حسنعلی دولتشاهی


منصورالسلطنه عموی حسنعلی دولتشاه بود.

غلامعلی دولتشاهی


منصورالسلطنه عموی غلامعلی دولتشاه بود.

محمد علی دولتشاهی


منصورالسلطنه عموی محمد علی دولتشاهی بود.

حاج سید حسین نایب التولیه


نایب التولیه شوهر خواهر منصورالسلطنه بود.

رضا قلی خان هدایت نیرالملک


دختر رضاقلی هدایت (نیرالملک) به ازدواج منصورالسلطنه درآمد.


تاریخ درگذشت ۱۳۳۲ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
در سال 1311ق ملقب به "منصورالسلطنه" شد.

done in 0.0801 seconds