آخرین ویرایش : October 6, 2012

علیقلی میرزا صارم الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه لرستان

( از ۱۲۸۰ه.ق. )
در سال 1280ق از جانب پدرش ــ امامقلی میرزا عمادالدوله ــ به حکومت کرمانشاه منصوب شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

محمد باقر میرزا خسروی کرمانشاهی


صارم الدوله پسرعموی محمدباقر میرزا بود.

حسنعلی دولتشاهی


صارم الدوله عموی حسنعلی دولتشاه بود.

غلامعلی دولتشاهی


صارم الدوله عموی غلامعلی دولتشاه بود.

محمد علی دولتشاهی


صارم الدوله عموی محمد علی دولتشاهی بود.

حاج سید حسین نایب التولیه


نایب التولیه شوهر خواهر صارم الدوله بود.

محمد حسین میرزا حشمت الدوله


حشمت الدوله عموی صارم الدوله بود.

طهماسب میرزا مویدالدوله


موید الدوله عموی صارم الدوله بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۸۹ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
در سال 1279ق ملقب به "صارم الدوله" شد. رئیس قشون کرمانشاه بود.

done in 0.0601 seconds