آخرین ویرایش : October 6, 2012

محمد حسین میرزا حشمت الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه کرمانشاه

( از ۱۲۳۷ه.ق. تا ۱۲۵۰ه.ق. )


منطقه لرستان

( از ۱۲۳۷ه.ق. تا ۱۲۵۰ه.ق. )


منطقه خوزستان

( از ۱۲۳۷ه.ق. تا ۱۲۵۰ه.ق. )روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

عزت ملک خانم اشرف السلطنه


حشمت الدوله عموی اشرف السلطنه بود.

علیقلی میرزا صارم الدوله


حشمت الدوله عموی صارم الدوله بود.

بدیع الملک میرزا عماد الدوله


حشمت الدوله عموی عمادالدوله بود.

سلطان ابراهیم میرزا مشکوه الدوله


حشمت الدوله عموی سلطان ابراهیم میرزا بود.

علیشاه میرزا ظل السلطان


ظل السلطان عمو و پدر همسر حشمت الدوله بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۶۱ه.ق.
محل سکونت شهر کرمانشاه
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

با درگذشت شاهزاده محمدعلی میرزا دولتشاه در سال 1237ه.ق، فتحعلی شاه کرمانشاهان و سایر ممالک تحت حکومت شاهزاده متوفی را به محمدحسین میرزا پسر بزرگ او واگذار کرد و در سال 1238 ه.ق به او لقب حشمت الدوله داد. حشمت الدوله تا سال 1250 (به جز مدت کوتاهی) حدودا چهارده سال در آن دیار حکومت کرد.


done in 0.0617 seconds