آخرین ویرایش : October 5, 2012

بدیع الملک میرزا عماد الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه کرمانشاه

( از ۱۲۹۲ه.ق. تا ۱۲۹۳ه.ق. )


منطقه کردستان ایران

( از ۱۲۹۱ه.ق. تا ۱۲۹۳ه.ق. )
در 1291 ه.ق نیابت حکومت کردستان و سال بعد، پس از مرگ پدر، به حکومت کرمانشاه و کردستان رسید.

منطقه کرمانشاه

( از ۱۲۹۷ه.ق. تا ۱۲۹۸ه.ق. )


منطقه یزد

( از ۱۳۰۵ه.ق. تا ۱۳۰۶ه.ق. )
در سال 1305ق با پیشکاری میرزا تقی ضیاالملک، حاکم یزد شد ولی یک سال بعد معزول گشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

محمد باقر میرزا خسروی کرمانشاهی


بدیع الملک میرزا پسرعموی محمدباقر میرزا بود.

حسنعلی دولتشاهی


عمادالدوله عموی حسنعلی دولتشاه بود.

غلامعلی دولتشاهی


عمادالدوله عموی غلامعلی دولتشاه بود.

محمد علی دولتشاهی


عمادالدوله عموی محمد علی دولتشاهی بود.

محمد حسین میرزا حشمت الدوله


حشمت الدوله عموی عمادالدوله بود.

طهماسب میرزا مویدالدوله


طهماسب میرزا عموی عماد الدوله بود.


سایر موارد


مرتبطین

میرزا تقی تفرشی ضیاالملک

( از ۱۳۰۵ه.ق. تا ۱۳۰۶ه.ق. )
در سال 1305ق ضیاالملک سمت پیشکار عمادالدوله (حاکم یزد) را داشت.


تاریخ تولد ۱۳۰۸ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در سال 1277ه.ق نایب الایاله نهاوند شد. در 1291 ه.ق لقب حشمت السلطنه گرفت و از طرف پدر خود ــ که حاکم کرمانشاه و کردستان بود ــ به نیات حکومت کردستان منصوب گردید. پس از مرگ پدر، پس از تقدیم پیش کش حکومت کرمانشاه و کردستان را عهده دار شد ولی یک سال بعد (1293ق) معزول گشت. در 1304ق ملقب به "عمادالدوله" گردید.


done in 0.0674 seconds