آخرین ویرایش : October 5, 2012

امام قلی میرزا عماد الدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۰ه.ق. تا ۱۲۹۱ه.ق. )

حاکم

منطقه کرمانشاه

( از ۱۲۶۸ه.ق. )


منطقه لرستان

( از ۱۲۷۵ه.ق. )
در سال 1275ق لرستان نیز به محدوده حکومت وی که کرمانشاه بود اضافه شد.

منطقه کرمانشاه

( از ۱۲۹۱ه.ق. تا ۱۲۹۲ه.ق. )
همزمان حکومت کردستان و کرمانشاه را عهده دار بود.

منطقه کردستان ایران

( از ۱۲۹۱ه.ق. تا ۱۲۹۲ه.ق. )
همزمان حکومت کردستان و کرمانشاه را عهده دار بود.

موسس


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام دختر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجار


یکی از دختران امامقلی میرزا به نام سرورالسلطنه دو سال و چهار ماه پس از ازدواج با ناصرالدین شاه درگذشت.

محمد حسن خان اعتماد السلطنه


یکی از دختران عمادالدوله به نام ملک خانم اشرف السلطنه همسر اعتمادالسلطنه بود.

ابونصر میرزا حسام السلطنه


دختر سوم عمادالدوله به همسری حسام السلطنه درآمد.

حاج سید حسین نایب التولیه


نایب التولیه همسر دوم اشرف السلطنه ــ دختر عمادالدوله ــ بود.

علیشاه میرزا ظل السلطان


ظل السلطان عموی عمادالدوله بود.


تاریخ تولد ۱۲۳۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۹۲ه.ق.
محل تولد شهر کرمانشاه
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • امامقلی میرزا در زمان حیات پدرش و همینطور پس از او، تا زمان حکومت برادر بزرگش، حشمت‌الدوله به تحصیل علوم در زادگاه خویش پرداخت.با روی کار آمدن محمدشاه جزو شاهزادگانی بود که مورد خشم و سوءظن قرار گرفت و به کرمان گریخت. 12 سال در کرمان با مادرش در فقر و گمنامی زیست.
  • بعدازفوت محمد شاه، خود را به ناصرالدین شاه جوان معرفی کرد و مورد لطف قرار گرفت. در تهران به تحصیل ادامه داد. در سال 1269 ه.ق ملقب به عمادالدوله شد.
  • در سفر ناصرالدین شاه به اروپا (1290ق) همراه وی بود و پس از بازگشت به تهران ناصرالدین شاه تشکیلات سیاسی تازه ای را بوجود آورد و عمادالدوله را به وزارت عدلیه منصوب نمود.
  • افزون بر مناصب دولتی و حکومتی خویش، مردی ادیب و شاعر و اهل فضل بود و خطی خوش داشت. از وی آثاری مکتوب همچون کتاب انشاء و اشعاری به زبان های فارسی و عربی باقی مانده‌است.

done in 0.0725 seconds