آخرین ویرایش : September 24, 2012

جباره فرمانفرماییان

مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

دانشگاه تهران


استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز بوده است.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


جباره فرمانفرماییان عمه ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


جباره فرمانفرماییان عمه بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


جباره فرمانفرماییان عمه عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


جباره فرمانفرماییان عمه تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


جباره فرمانفرماییان عمه همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه جباره فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه (مادر محمد مصدق) عمه جباره فرمانفرماییان بود.توضیحات بیشتر:

جباره در نتیجۀ ازدواج فرمانفرما با سومین همسرش، معصومه خانم متولد شد. او با عباس پرخیده مهندس و کارمند برجسته شرکت نفت ایران ازدواج کرد.


done in 0.0739 seconds