آخرین ویرایش : September 22, 2012

بهادر فرمانفرماییان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فوق لیسانس علوم سیاسی


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه تهران


استاد دانشگاه تهران


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


بهادر فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


بهادر فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


بهادر فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


بهادر فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


بهادر فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه بهادر فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه عمه بهادر فرمانفرماییان بود.done in 0.0767 seconds