آخرین ویرایش : September 17, 2012

ساسان میرزا بهاءالدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه اراک

( از ۱۳۰۶ه.ق. )
در سال 1306ق به حکومت اراک و ریاست افواج آنجا منصوب شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سیف الله میرزا


سیف الله میرزا عموی ساسان میرزا است.


تاریخ درگذشت ۱۳۳۲ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در سال 1268 للۀ معین الدین میرزا ــ ولیعهد دوم ناصرالدین شاه ــ بود.


done in 0.0521 seconds