آخرین ویرایش : September 9, 2012

خانلر میرزا احتشام الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه یزد

( از ۱۲۵۱ه.ق. تا ۱۲۵۳ه.ق. )

منطقه یزد

( از ۱۲۷۵ه.ق. )

منطقه طبرستان

( از ۱۲۶۴ه.ق. )

منطقه خوزستانشهر اصفهان

( از ۱۲۷۵ه.ق. تا ۱۲۷۸ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجار


خانلر میرزا عموی ناصرالدین شاه بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۸۷ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0597 seconds