آخرین ویرایش : September 8, 2012

محمد باقر خان ادیب الممالک

مناصب و مشاغل


سردبیر

روزنامه شرافت (چاپ ایران)

( از ۱۲۵۹ه.ق. )
چند ماه پس از مرگ ناصرالدین شاه، محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه فوت کرد و اداره وزارت انطباعات بر عهده برادرزاده‌اش محمدباقر خان ادیب الممالک افتاد. شرافت اولین روزنامه ­ای بود که محمدباقر خان ادیب الممالک در سال 1314 منتشر کرد.


گرایشات


مخالف با


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

محمد حسن خان اعتماد السلطنه


محمد باقر برادرزاده اعتمادالسلطنه بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۷۴ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

در شش سالگی از غلام بچه های اندرونی ناصرالدین شاه و معروف به "دولچه" بود. بعد از گذشت چند سال، پیشخدمت شاه شد. در سال 1303ق به "ادیب الممالک" ملقب گردید و در 1313ق به وزارت انطباطات و ریاست دارالترجمه و دارالتالیف منصوب شد. در سال 1313ق به لقب اعتمادالسلطنه ملقب شد.


done in 0.0518 seconds