آخرین ویرایش : September 8, 2012

میرزا عبدالوهاب خان نظام الملک

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( ۱۳۱۴ه.ق. )
نظام الملک در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه وزیر مالیه شد.

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)

( ۱۳۲۶ه.ق. )
در سلطنت مظفرالدین شاه در دوران صدارت عین الدوله (1321ق) وزیر عدلیه شد و در سلطنت محمدعلی شاه، در کابینه میرزا احمدخان مشیرالسلطنه (1326ق) نیز این سمت را داشت.

حاکم

شهر تهران

( از ۱۳۱۰ه.ق. )

منطقه فارس

( از ۱۳۱۶ه.ق. تا ۱۳۱۷ه.ق. )
نظام‌الملک در 1317 ه.ق پس از دو سال از سمت والیگری فارس عزل و ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله جانشین او شد.

رئیس

مجلس شورای کبرای دولتی

( از ۱۲۸۷/۰۹ه.ش. تا ۱۲۸۸/۰۴ه.ش. )
مجلس شورای کبرای دولتی مجلسی بود که محمدعلی شاه تشکیل داد تا جانشین مجلس شورای ملی کند. مجلس شورای کبرای دولتی با پنجاه تن عضو که برگزیدگان محمدعلی شاه بودند در روز یکشنبه 8 آذر ماه 1287 ه.ش از سوی مشیرالسلطنه نخست‌وزیر گشایش یافت. این مجلس بیش از شش ماه نپایید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

نام نوه


میرزا عبدالوهاب خان نظام الملک

تاریخ تولد ۱۲۶۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۵ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پس از عزل میرزا آقاخان نوری ــ پدربزرگ میرزا عبدالوهاب خان ــ خانواده وی سال ها مورد بی مهری بودند تا اینکه در سال 1288ق میرزا حسین خان مشیرالدوله آنان را از تبعید و بیکاری نجات داد. در این سال میرزا کاظم خان ــ پدر میرزا عبدالوهاب خان ــ به عضویت دارالشورای دولتی و سپس ریاست دفتر استیفا منصوب شد و میرزا عبدالوهاب خان پیشکار کارهای پدر گردید.
  • از سال 1300 تا 1307ق که میرزا کاظم خان وزارت داخله را برعهده داشت، نامبرده به جای پدر به ریاست دفتر استیفا منصوب گردید. در 1307ق وزارت لشکر (رئیس دارایی ارتش) نیز با او بود.
  • مشاغل دیگرش: پیشکاری کامران میرزا نایب السلطنه، وزارت لشکر و سپس وزارت مالیه در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه (1314ق)، کارگزاری فارس (1316ق)، تصدی وزارت عدلیه در دوران صدارت عین الدوله (1321ق)، پیشکاری آذربایجان در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه (1324ق)، وزارت عدلیه در کابینه میرزا احمدخان مشیرالسلطنه (1326ق) و پیشکار محمد حسن میرزا ولیعهد در تبریز (1333ق).

done in 0.0584 seconds