آخرین ویرایش : September 8, 2012

مهدی مصورالملک

مناصب و مشاغل


تصویرگر


سایر موارد


نام شاگردان وی

محمد ناصر خان ظهیرالسلطان


وى در آبرنگ و رنگ روغن مهارت داشت و از شاگردان مهدى مصورالملك به شمار می رفت.


تاریخ تولد قرن ۱۲ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
در اواخر سده سیزدهم و اوایل سده چهاردهم هجری میزیست. نقاش. وی درچهره سازی، منظره سازی از طبیعت و نیز کپی سازی مهارت بسیار داشت. وی از اواخر عهد ناصری تا اوایل سلطنت محمدعلی شاه در خدمت دربار بود و لقب مصورالملک را از مظفرالدین شاه گرفت. از آثار وی: تصویر رنگ روغنی میرزا علی‏ اصغر خان اتابک که در سنین جوانی است، با: «رقم کمترین مهدی 1297»؛ منظره‏ دکان کله پاچه‏ ای، در رنگ روغن، با رقم: «خانه‏ زاد مهدی نقاشباشی 1309»؛ تصویر رنگ روغنی کیمیاگران که در کنار آنها وسایل کیمیاگری دیده می‏شود، با رقم: «مهدی 1311»؛ تصویر یک شخصیت قاجاری که کلاه پوست بره‏ ای به سر نهاده، با رقم: «راقمه مهدی مصورالملک 1322».

done in 0.0463 seconds