آخرین ویرایش : September 4, 2012

میرزا عباس خان تفرشی قوام الدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۳۰۵ه.ق. تا ۱۳۱۴ه.ق. )
در 1305 ه.ق پس از عزل یحیی خان مشیرالدوله از وزارت خارجه، این سمت را عهده دار شد و تا پایان عمر بر آن باقی ماند.

عضو


روابط خانوادگی


نام پسر


تاریخ تولد ۱۲۳۶ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۴/۰۱/۱۸ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • وی در ابتدا از منشیان میرزا آقاخان نوری بوده و به تدریج ترقی کرده به وزارت خارجه راه یافت و از سال 1272 به سمت منشی اول وزارت خارجه منصوب شد. مدتی بعد، منشی و محرم میرزا یوسف مستوفی الممالک گشت.
  • در سال 1275ق معاون وزارت خارجه و ملقب به «معاون الملک» شد و مدتی بعد کارگزار آذربایجان گردید.
  • در 1284ق امور مالی تهران و توابع به وی محول گشت.
  • پس از مرگ میرزا محمد قوام الدوله (1290)، ملقب به میرزا عباس خان قوام الدوله شد.
  • در سال 1301 ــ که مستوفی الممالک به صدارت نشست ــ قوام الدوله نیابت صدارت و وزارت رسایل منصوب گشت.

done in 0.0466 seconds