آخرین ویرایش : September 3, 2012

محمد تقی میرزا رکن الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

شهر تهران

( از ۱۲۷۳ه.ق. )
در سال 1273 ق که اردشیر میرزا حاکم تهران، فرمانفرمای آذربایجان شد. محمد تقی میرزا به جای او به حکومت تهران انتخاب گردید. حکومت تهران اسما با او بود و کارها رسما با میرزا موسی تفرشی وزیر بود.

منطقه زنجان

( از ۱۲۸۳ه.ق. )

منطقه زنجان

( از ۱۲۸۹ه.ق. )
به جای ناصرقلی خان عمیدالملک برای بار دوم حاکم زنجان شد.

منطقه خراسان

( از ۱۲۹۳ه.ق. تا ۱۲۹۸ه.ق. )
در سال 1293 ه.ق به جای ظهیر الدوله به حکومت خراسان منصوب گردید و تا سال 1298 ه.ق حدود پنج سال در خراسان حکومت کرد.مهم ترین واقعه در دوره حکومت رکن الدوله پیشروی روسیه تزاری بسوی مرزهای ایران و تصرف مرو توسط روسیه بود. در دوره حکومت رکن الدوله در خراسان ترکمن تازیها نیز هم چنان ادامه داشت. از اهم این تاخت و تازها در سال 1293 ه.ق حمله ای پانصد نفره به خراسان با سرداری «ادنه نفس» و «عاشور لنگ» بود که مصطفی خان سردار خراسان آنها را شکست داد و عاشور لنگ را با هشتاد ترکمان مقتول و ادنه نفس را با دوازده تن دیگر اسیر کرد. اولین آمار گیری مشهد در سال 1295 ه.ق در دوران رکن الدوله انجام شد.

منطقه خراسان

( از ۱۲۹۸/۱۲ه.ق. تا ۱۳۰۱/۰۸ه.ق. )
در 1298 ه.ق میرزا حسین خان سپهسالار اعظم از مشاغلش معزول و به جای رکن الدوله حکومت خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی را یافت اما بیش از چند ماه حکومت نکرد و فوت کرد. رکن الدوله دوباره حکومت خراسان یافت. در ماه ربیع الثانی 1300 ه.ق حسام السلطنه با دادن بیست و پنج هزار تومان پیشکشی به شاه به جای وی حاکم خراسان شد اما قبل از حرکت از تهران درگذشت.

منطقه خراسان

( از ۱۳۰۴/۱۱ه.ق. تا ۱۳۰۸/۱۰ه.ق. )
در 14 ذی القعده 1304 ه.ق بار دیگر به ایالت خراسان فرستاده شد و از جمادی الاولی 1306 ه.ق تولیت آستان قدس رضوی پس از میرزا محمدعلی صدرالممالک به او واگذار شد و تا 1308 ه.ق در این سمت ها ماند. به جای او میرزا فتحعلی خان شیرازی صاحب دیوان به حکومت خراسان فرستاده شد.

منطقه فارس

( از ۲۰۲۲ه.ق. تا ۱۳۱۰/۰۸ه.ق. )
رکن الدوله در اواسط 1309 ه.ق با تقدیم پیشکشی قابلی به شاه به حکومت فارس تعیین شد، هنوز هفت ماه از حکومتش نگذشته بود که دیگران حاضر شدند پیشکشی بیشتری دهند و حکومت فارس را بگیرند. رکن‏ الدوله تا این خبر را شنید، شرحی به انیس‏ الدوله نوشت و با توصیه و اعمال نفوذ انیس الدوله در منصبش باقی ماند. البته در شعبان 1310 معزول و بجایش نصرت الدین میرزا سالار السلطنه به پیشکاری حسینقلی خان مافی فرمانفرمای فارس شد.

منطقه فارس

( از ۱۳۱۱ه.ق. تا ۱۳۱۴ه.ق. )
رکن‌الدوله پس از احضار به دربار در سال 1311 ه.ق بار دیگر به فرمان‌فرمایی ایالت فارس تعیین گردید و تا سال 1314 ق در این منطقه به حکمرانی پرداخت.

رئیس

دارالشورای کبری (دوره قاجار)

( از ۱۳۰۳ه.ق. تا ۱۳۰۳/۰۷ه.ق. )
امین السلطان که میانه خوبی با علی خان امین الدوله نداشت، اسبابی فراهم کرد که رکن الدوله به جای او به ریاست دارالشورای کبری انتخاب شود. رکن الدوله از عهده این کار برنیامد و ریاستش چندان طول نکشید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا کریم خان نوری بنان الدوله


بنان الدوله با شرف السلطنه دختر رکن الدوله ازدواج کرد.


سایر موارد


شاهزاده


محمد تقی میرزا رکن الدوله

تاریخ تولد ۱۲۶۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۸ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • محمدتقی میرزا چهارمین پسر محمدشاه و برادر کوچک صلبی ناصرالدین شاه بود. پس از درگذشت اردشیر میرزا رکن الدوله پسر نهم عباس میرزا نایب السلطنه در سال 1282 ه.ق لقب رکن الدوله به او داده شد.
  • رکن الدوله مانند سایر حکام عصر ناصری حاکمی اخاذ بود که با پیشکش مبلغی کلان به شاه، حکومت می گرفت و با حراج حکومت های جزء و تحمیل مالیات به مردم، مبلغ پیشکش را جبران می کرد./ف.م

done in 0.0613 seconds