آخرین ویرایش : September 3, 2012

علینقی میرزا رکن الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه خراسان

( از ۱۳۲۱ه.ق. تا ۱۳۲۲ه.ق. )
ولی در سال1321ه ق. پس از عزل سلطان حسین میرزا نیر الدوله به حکومت خراسان منصوب گردید و تا سال 1322ه ق. در این سمت باقی ماند.

منطقه کرمان

( از ۱۳۲۲ه.ق. تا ۱۳۲۳ه.ق. )
پس از ظفرالسلطنه، رکن الدوله به حکومت کرمان گمارده شد. در دوره او جدال اقتصادی و مذهبی بین دو خانواده منتفذ کرمان، وکیلی و ابراهیمی اوج گرفت چون رکن الدوله ازهمان آغاز ورود تحت نفوذ خاندان ابراهیمی قرار گرفت و خصومت خاندان وکیلی را برانگیخت که به منازعات مدهبی بین شیخی و بالاسری انجامید.

منطقه خراسان

( ۱۳۲۹ه.ق. )
رکن الدوله در سال 1329ه ق مجدداً به حکومت خراسان انتخاب و به جای غلام حسین صاحب اختیار به مشهد آمد. در این ماموریت به علت پیش آمد به توپ بستن گنبد حضرت امام رضا(ع) به وسیله سربازان روس از مقام خود معزول شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجار


ناصرالدین شاه عموی علینقی میرزا رکن الدوله بود.توضیحات بیشتر:

در سال 1309ه.ق ملقب به «عین الملک» و در سال 1318 ه.ق پس از درگذشت پدرش ملقب به «رکن الدوله» گردید.


done in 0.0498 seconds