آخرین ویرایش : September 3, 2012

سلیمان خان قوانلو قاجار

معروف به : خان خانان

مناصب و مشاغل


حاکم

شهر اصفهان

( از ۱۲۶۵ه.ق. )

اوایل سلطنت ناصر الدین شاه به‌ حکومت اصفهان منصوب گردید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجار


سلیمان خان دایی ناصرالدین شاه بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۷۲ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

به مناسبت نام جدش او را خان خانان نیز می گفتند.


done in 0.0537 seconds