آخرین ویرایش : September 3, 2012

سلطان حسین میرزا جلال‌الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه یزد

( از ۱۳۱۴ه.ق. )

منطقه فارس

( از ۱۲۹۸ه.ق. تا ۱۳۰۵ه.ق. )

در 13 سالگی حاکم فارس شد.

منطقه زنجان

( از ۱۳۲۵ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

ملک زاده خانم عزت الدولهملک زاده خانم مادربزرگ مادری سلطان حسین میرزا بود.

دارای رابطه خانوادگی با

تاج الملوکتاج الملوک همسر مظفرالدین شاه خاله سلطان حسن میرزا بود.


تاریخ تولد ۱۲۸۵ه.ق.
محل تولد کشور ایران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0598 seconds