آخرین ویرایش : September 3, 2012

محسن خان امین الدوله

روابط خانوادگی


نام همسر

اشرف فخرالدوله


محسن خان پس از جدا شدن از دختر محسن خان مشیر الدوله با فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه ازدواج کرد.

نام پدر

نام پسر

نام پدربزرگ

میرزا محمد خان سینکی مجد الملکپاشا خان امین الملک


پاشا خان پدربزرگ مادری محسن خان بود.

دارای رابطه خانوادگی با

محسن خان مشیرالدولهمحسن خان امین الدوله داماد محسن خان مشیرالدوله بود ولی پس از مدتی دختر او را طلاق داد.

میرزا تقی خان مجد الملک


محسن خان برادرزاده میرزا تقی خان بود. پس از انکه میرزا تقی خان لقب مجد الملک گرفت، لقبش «منشی حضور» به محسن خان اعطا شد.


تاریخ تولد ۱۲۹۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۹ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • مادرش محترم‌الدوله، دختر پاشا خان امین‌الملک بود. در 1305 ه.ق لقب منشی حضور و در 1309 ه.ق لقب معین الممالک گرفت.
  • محسن خان اغلب پیشکاری مشاغل پدرش را برعهده داشت. در سال 1312ه.ق ریاست اداره پستخانه را برعهده گرفت. در 1314ه.ق وزیر گمرک و پست گردید. در سال 1316 ه.ق ریاست خزانه منصوب گشت و از سال 1322 ه.ق دیگر به مشاغل دولتی نپرداخت.
  • ابتدا با دختر محسن خان مشیرالدوله ازدواج کرد اما پس از مدتی دختر را طلاق داد و با اشرف فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه ازدواج کرد.

done in 0.0469 seconds