آخرین ویرایش : September 2, 2012

ملک زاده خانم عزت الدوله

روابط خانوادگی


نام همسر

میرزا محمد تقی خان فراهانی


دومین همسر امیر، یگانه خواهر تنی ناصرالدین‌شاه بود که «ملک‌زاده‌خانم» نام داشت و به «عزت‌الدوله» ملقب بود. او در شانزده سالگی به عقد ازدواج امیر در آمد. امیر در این هنگام حدود چهل و سه ساله بوده است. این ازدواج ظاهراً به خواست و اشاره ناصرالدین شاه صورت گرفته است .

میرزا کاظم خان نوری نظام الملک


پس از عزل امیر کبیر و قتل وی، عزت الدوله که هنوز در مرگ شوهر سیاهپوش بود، به فرمان مادر (مهدعلیا)، با میرزا کاظم خان (پسر میرزا آقاخان نوری) ازدواج کرد. این دومین ازدواج عزت الدوله بود .

انوشیروان خان عین الملک


عین الملک همسر سوم عزت الدوله و پسردایی او بود .

یحیی خان مشیرالدوله


یحیی خان مشیرالدوله همسر چهارم عزت الدوله بود .

نام پدر

نام مادر

نام دختر

تاج الملوک


تاج الملوک دختر عزت الدوله از همسر اولش امیر کبیر بود.

همدم الملوک


همدم الملوک دختر عزت الدوله از همسر اولش امیر کبیر بود.

نام برادر

نام نوه

محمد علی شاه قاجارسلطان حسین میرزا جلال‌الدولهملک زاده خانم مادربزرگ مادری سلطان حسین میرزا بود.

فاطمه خانم عزت السلطنه
سایر موارد


شاهزاده


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0524 seconds