آخرین ویرایش : September 7, 2012

میرزا احمد خان علاءالدوله

مناصب و مشاغل


حاکم


گرایشات


مخالف با

ویلیام مورگان شوستر

( از ۱۳۲۹ه.ق. )
زمانی که مستر شوستر آمریکایی رئیس خزانه ایران برای اصلاحات مالی در تهران به کار اشتغال داشت (1329)، علاالدوله از مخالفین جدی اقدامات شوستر بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

محمد رحیم خان قاجار دولو علاالدوله


میرزا احمد خان پسر بزرگ محمد رحیم خان علاءالدوله، نسقچی مشهور دربار قاجاریه بود.

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا حسن خان پیرنیا


میرزا حسن خان با دختر میرزا احمدخان علاءالدوله از اعضای درجه اول دربار مظفرالدین شاه پیوند زناشویی بست و در دوران حیاتش صاحب ۷ فرزند شد.

عباس علامیر


میرزا احمدخان عموی عباس علامیر است.


میرزا احمد خان علاءالدوله

تاریخ تولد ۱۲۸۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۹ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
علاالدوله در جریان انقلاب تهران به هنگام رفتن به سفارت روسیه، به ضرب گلوله فردی ناشناس به قتل رسید.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

وی از اعاظم اعیان ایران در دربار ناصرالدین شاه بود. از 16 سالگی سمت پیشخدمتی مخصوص حضور همایون را برعهده داشت. وی ریاست سواران زرین کمر، مهدیه و منصور که جزو گارد شاهی بودند را نیز برعهده داشته است.


done in 0.0643 seconds