آخرین ویرایش : August 26, 2012

محمد قاسم خان والی

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه گیلان

( از ۱۲۷۸ه.ق. تا ۱۲۸۵ه.ق. )

در زمان حکومتش به عمران منطقه پرداخت و بخشی از راه شوسه رشت به قزوین را ساخت. قاسم خان والی ذوق آشپزی نیز داشت و غذایی که امروز به میرزاقاسمی معروف است، از ابداعات اوست که هنگام حکومتش در رشت مرسوم کرد.

منطقه فارس

( از ۱۲۸۸ه.ق. تا ۱۲۸۹ه.ق. )

در سال 1288 ه.ق ابتدا وزیر مسعود میرزا ظل السلطان، حاکم فارس شد و پس از آن، در همین سال شخصا به حکومت فارس منصوب شد و همانجا درگذشت.

وزیر مختار

سفارت ایران در روسیه

( از ۱۲۷۳ه.ق. )

کنسول

کنسولگری ایران در تفلیس (دوره قاجار)

( از ۱۲۶۸ه.ق. تا ۱۲۷۱ه.ق. )
ژنرال کنسول.

شارژدافر

سفارت ایران در روسیه

( از ۱۲۷۱ه.ق. تا ۱۲۷۳ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

موسی بسطامیموسی بسطامی عموی محمد قاسم خان والی است.


محمد قاسم خان والی

تاریخ درگذشت ۱۲۸۹ه.ق.
محل تولد کشور ایران
محل درگذشت شهر شیراز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

محمد قاسم توسط برادرش حسینعلی خان معیرالممالک وارد دستگاه دولت شد و مورد توجه محمدشاه و سپس ناصرالدین شاه قرار گرفت. ابتدا غلام پیشخدمت خاصه بود. در 1271 ه.ق ناصرالدین شاه او را به قنسول گری تفلیس گماشت و پس از مدتی به همراه عباسقلی خان نوری برای تهنیت جلوس تزار الکساندر دوم به روسیه فرستاد. قاسم خان پس از بازگشت عباسقلی خان نخست به سمت وزیر مقیم و سپس وزیرمختار در روسیه ماند. او پس از بازگشت از روسیه به پاس خدماتش نشان قدس دریافت کرد و ملقب به والی شد و به حکومت گیلان منصوب شد. مدتی هم حاکم فارس بود.


done in 0.0598 seconds