آخرین ویرایش : August 25, 2012

حسینعلی خان معیر الممالک (سوم)

مناصب و مشاغل


رئیس

ضرابخانه (دوره قاجار)

( از ۱۲۳۷ه.ق. تا ۱۲۷۴ه.ق. )

در سال 1237 ه.ق به جای پدرش به ریاست ضرابخانه و خزانه داری رسید و تا زمان مرگ در این سمت باقی ماند.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

فتحعلی شاه قاجارحسینعلی خان در 1249 ه.ق با فرزانه خانم دختر فتحعلی شاه ازدواج کرد و به دلیل خدمات بسیار پدرش، از پرداخت وجوه و هدایایی که برای ازدواج با شاهزاده ‏ای لازم بود، معاف شد.


حسینعلی خان معیر الممالک (سوم)

تاریخ درگذشت ۱۲۷۴ه.ق.
ملیت کشور ایران

done in 0.0527 seconds