آخرین ویرایش : August 21, 2012

گل بدن خانم گرجی خازن الدوله

روابط خانوادگی


نام همسر

فتحعلی شاه قاجار


خازن الدوله همسر چهل و یکم فتحعلی شاه بود.

نام پسر

نام نوه


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • گلبدن خانم از جمله مسیحیان گرجی بود که در حمله آقا محمدخان قاجار در 1211ه.ق در تفلیس به اسارت درآمد و در اختیار خاندان حاجی ابراهیم خان اعتمادالدوله شیرازی قرار گرفت. فرزند حاجی ابراهیم خان، اسدالله خان او را تصاحب کرد و در سلک کنیزان خود درآورد. با دستگیری اعتمادالدوله و فرزندانش به دستور فتحعلی شاه، اموال این خاندان که شامل کنیزان نیز می شد به تصرف شاه درآمد. گلبدن خانم از جمله این کنیزان بود که به خدمت مادر شاه، مهدعلیا گماشته شد.
  • با فوت مهدعلیا شاه به همسران خود پیشنهاد داد تا یکی را از میان خود برای اداره امور حرم انتخاب کنند. همسران شاه در پاسخ به این پیشنهاد شاه از وی خواستند تا از میان کنیزان مهدعلیا یکی را به این سمت برگزیند و گلبدن خانم انتخاب شد. گلبدن خانم که حال صندوقدار خوانده می شد در امر صندوقداری و امانتداری بسیار موفق بود، هیچ وجه یا جواهر و کالایی را بدون اجازه فتحعلی شاه به کسی واگذار نمی کرد. علاوه بر آن اجازه دخول و خروج افراد به حرم خانه از سوی وی صادر می شد. انگشتر یاقوت وی به منزله اجازه ورود و انگشتر زمردش به منزله اجازه خروج افراد محسوب می شد. مهر او در این دوره چنین بود: «معتبر در ممالک ایران قبض صندوقدار شاه جهان».
  • تدبیر در اداره امور حرمخانه و صندوق خزائن موجب علاقه شاه به گلبدن خانم شد و او را به عقد خود درآورد و بر اعتبارش افزود. او از سوی شاه ملقب به خازن الدوله شد.

done in 0.0449 seconds