آخرین ویرایش : August 21, 2012

سیف الله میرزا

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه سمنان

( از ۱۲۵۲ه.ق. )

منطقه قزوین

( از ۱۲۷۱ه.ق. )

منطقه ملایر
روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام برادر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

ساسان میرزا بهاءالدوله


سیف الله میرزا عموی ساسان میرزا است.


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۲۹/۰۷/۱۴ه.ق.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد کشور ایران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0636 seconds