آخرین ویرایش : August 17, 2012

فاطمه محمد الشیبانی


توضیحات بیشتر:

نقاش، شاعر. نمایشگاه های انفرادی متعددی در کشورهای مختلف برپا کرده است و جوایز متعددی نیز بدست آورده است.


done in 0.0641 seconds